Özem Tıbbi Cihazlar Gıda Turizm San. Ve Tic. AŞ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

‘Özem’le Yaşam’ Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 12654 sicil numarası ile kayıtlı, 0686075554500002 Mersis numaralı, merkezi “Yunus Emre Mah. 6542 Sok. No:5 Pamukkale / Denizli” adresinde bulunan, Özem Tıbbi Cihazlar Gıda Turizm San. Ve Tic. AŞ.ünvanlı şirketimize bağlı marka ve işletme olup, bu doğrultuda Özem Tıbbi Cihazlar Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret AŞ.(bu metinde ‘Özem’le Yaşam’ olarak anılabilir)‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi ve   ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ hükümleri uyarınca, ‘Özem’le Yaşam’ ticari markası ileOn-line satış ve pazarlamaya ilişkin ticari faaliyetini yürütürken ve taahhüt ettiği hizmetleri sunarken, müşteriler,  potansiyel müşteriler ve ziyaretçilere (sanal ortamda‘www.ozemleyasam.com’ web sitemizde gezinti yapanlar), ilişkin kişisel verilerinin korunması, gizliliğinin sağlanması ve bu kapsamda bu kişilerin aydınlatılmasını gerçekleştirmek üzere hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 
Özem Tıbbi Cihazlar Gıda Turizm San. Ve Tic. AŞ.’nin kurumsal internet sitesi adresi olan www.ozemmedikal.com adresinde de şirketimizin diğer sektördeki ticari faaliyetlerine ve yukarıda belirtilenler dışındaki kişilere ilişkin olarak bu metinden ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni yayımlanmış olup, sözü edilen o aydınlatma metnine de www.ozemmedikal.com’ adresinden ulaşabilirsiniz. 

1-Hangi Kişisel Verilerinizi Niçin Topluyoruz?
‘Özem’le Yaşam’ ticari markası ile On-line satış ve pazarlamaya ilişkin olarak ‘www.ozemleyasam.com’ web adresindeticari faaliyetini yürütürken ve taahhüt ettiği hizmetleri sunarken, müşteriler,  potansiyel müşteriler ve ziyaretçilerolmak üzere,  bu kişilere ilişkin olarak her biri için değişen nitelikte ve nicelikte, o kişi ile kurulan ilişki ve temasın gerektirdiği ölçüde asgari kişisel veriyi, bu bilgilendirme metni ile gerçekleşen onay ve rızasına bağlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla toplamakta ve işlemektedir. Bu doğrultuda, hangi kişiler için hangi kişisel verilerin ne amaçla toplandığı aşağıda belirtilmiştir. 
1.1-Web sitemizi ziyaret eden potansiyel müşteriler ya da diğerkişiler, web sitemiz aracılığı ile ya da telefon görüşmesi yolu ile sadece talepte, öneride veşikâyette bulunacakiseler; bu taleplerinin ve önerilerinin karşılanması ve değerlendirilmesi, şikâyet konusunun araştırılması ve sonuçlandırılması, kendilerine geri bildirim yapılabilmesi için ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ile durumun zorunlu kılması halinde talep, öneri ve şikâyet içeriğindekidiğer kişisel veriler toplanacak ve işlenecektir. Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.
1.2- web Sitesini kullanan müşterilerimizinise, ad, soyad;  adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası gibi iletişim bilgilerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası, talep edilen mal ve hizmete ilişkin mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi, bu sözleşme yükümlülüklerinin karşılıklı ifası,tarafımızca sunulan mal ve hizmetlerin müşterilerimize tanıtılması, web sitesine müşteri üye kayıt işlemlerinin yapılması,ürün, hizmet, müşteri memnuniyeti ve iletişiminin geliştirilmesi,  kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak), üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyuruların hazırlanması ve gönderilmesi, müşterilerimizin işlem ve bilgi güvenliğinin sağlanması, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlenmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, doğabilecekhukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak üzere topluyor ve işliyoruz.
    Web sitemizde ödemelerinizin güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kredi kartı bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması için SSL sertifikası kullanılmakta olup kredi kartı bilgileriniz bu sistem uyarınca tarafımızca kayıt altına alınmamakta ve toplanmamaktadır. 

2- Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz?
Kişisel verileriniz; ‘www.ozemleyasam.com’ web sitemiz, kurumsal internet sitemiz, müşteri iletişim merkezimiz ile yapılan telefon görüşmeleri kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla sizin beyan ettiğiniz ya da gönderdiğiniz belgeler içeriğinden ya da iş ilişkilerimiz sırasında hukuki sözleşmelerin imzalanması aşamasında sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.
www. ozemleyasam.com’ web sitemizde ve şirketimizin kurumsal internet sitesi adresi olan www.ozemmedikal.com web sitemizde ‘çerez’ (cookies)  olarak tabir edilen ve bizi sanal ortamda ziyaret ettiğinizde sabit sürücünüze yerleşen sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımaya odaklı küçük dosya programları kullanılmamaktadır. 

3-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi Nedir?
Şirket web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır. Müşterilerimizin kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise öncelikle işleme ilişkin sözleşme ve tutanaklarda bir süre belirtilmiş ise belirtilen sürede, belirtilmemiş ise kapsamı içinde kaldığı hukuki işleme ilişkin TTK, VUK ve diğer mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. 

4- Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilere Aktarılıyor Mu?
Kişisel Verileriniz, başta adli merciler (Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları) olmak üzere bu bilgileri talep etmeye yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde bu kamu kurumları ile ayrıca mevzuatın gerektirmesi halinde ilgili kamu kurumları paylaşılacaktır. Müşterilere ilişkin adres,cep telefonu, adsoyad verileri, tarafımızca sağlananmal ve hizmetin teslimi, ya daiadesi ve takibi süreçlerine ilişkin iletişimin ve organizasyonun sağlanması için kargo ve kurye firmaları ile paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin bunlar dışında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hiçbir kişiye ve kuruma aktarımı yapılmamaktadır.

5- Kişisel Verilerinizin Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde bulunan veri tabanında muhafaza edilmektedir. Şirketimiz Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmakta, yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sistemlerimizde, şifreleme, log kaydı, erişim sınırlandırılması ve yönetimi ayrıca fiziksel güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network Firewall programı ile korunmaktadır.

6- Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verinizin işlenipislenmediğiniöğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışındaki kişilere ve kurumlara kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmış ise bu kişileri ve kurumları öğrenme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 Sayılı Yasanın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle taleplerinizi tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. Tarafımızca talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin bizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin tarafımızca ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Özem Tıbbi Cihazlar Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret AŞ. 
Adres    : Karaağaç Mahallesi GÖMEÇ Balıkesir
Tlf    : (0266) 367 71 71 - whatsapp: (0544) 880 1 880
Mail    : [email protected]
 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

ÖzemleYaşam olarak size daha iyi hizmet verebilmek ve alışveriş deneyiminizi iyileştirmek adına internet sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Sitemizde kalarak çerezlere izin vermektesiniz.